PCOB Amsterdam: wie zijn wij?

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is een landelijke organisatie die vanuit een protestants-christelijke inspiratie de belangen van ouderen behartigt.

Protestants christelijke inspiratie wil zeggen: beklemtonen van het belang van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, gevoel tonen voor het belang van verantwoordelijkheid voor de zwakkeren, oog hebben voor de nalatenschap van onze generatie aan volgende generaties.

Belangenbehartiging wil zeggen: het uitoefenen van invloed op de politieke besluitvorming op het vlak van de belangen van ouderen, het bieden van een podium waarop ouderenhun mening kunnen geven.

Naast belangenbehartiging doet de PCOB aan voorlichting, bezinning en ontspanning.

De PCOB-afdeling Amsterdam bestaat als zelfstandige afdeling sinds juni 2013. Daarvoor maakte de afdeling, samen met de afdeling Diemen, onderdeel uit van het PCOB-gewest Amsterdam.

Landelijk telt de PCOB zo’n 100 duizend leden. Het hoogste bestuurlijk orgaan is de ledenraad van 36 leden, die rechtstreeks per provincie door de leden zijn gekozen. Het landelijk dagelijks bestuur en het landelijk bureau zijn gevestigd in Zwolle.

De afdeling Amsterdam heeft momenteel zo’n 430 leden. Het afdelingsbestuur telt vijf leden. Binnen Amsterdam opereren er in Zuidoost en in Oost-Watergraafsmeer subafdelingsbesturen.

Het afdelingsbestuur heeft een kantooradres aan de Plantage Middenlaan 14-I. Hier vergadert het bestuur maandelijks.

Het contact tussen het bestuur en de leden wordt onderhouden door ledenbijeenkomsten: centrale bijeenkomsten in de Keizersgrachtkerk, en lokale bijeenkomsten in enkele stadsdelen. Deze ledenvergaderingen hebben niet alleen informatie-uitwisseling tot doel maar dragen er ook toe bij de gemeenschappelijke identiteit te delen.

Daarnaast verschijnt er, samen met het landelijk magazine Perspectief, tien keer per jaar een nieuwsbrief.

Hoog in het vaandel van de PCOB staat belangenbehartiging. Landelijk doet de PCOB dit, meestal samen met andere ouderenorganisaties, richting Haagse politiek.

In Amsterdam opereert de PCOB in de arena van de Amsterdamse gemeentepolitiek. Voor een deel gebeurt dit als onderdeel van de Vereniging Clientenbelang Amsterdam, een koepel van 85 organisaties die de belangenbehartiging van kwetsbare Amsterdammers ondersteunt. Daarnaast is de PCOB, samen met vier andere ouderenorganisaties, actief binnen het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA) als het specifiek om de belangen van ouderen gaat.

Als belangenbehartiger ontvangt de PCOB jaarlijks een subsidie van de gemeente Amsterdam.

Waarom een website?

In ons land maken vrijwel alle verenigingen, of het nu om politieke partijen, vakbonden, sport- en gezelligheidsverenigingen of ouderenbonden gaat, een moeilijke tijd door. De maatschappij individualiseert, de geneigdheid om de binding met een ideeel doel te activeren door lid te worden van een vereniging verschraalt. De PCOB heeft daarnaast nog te maken met een protestants-christelijke identiteit die, helaas, minder mensen aanspreekt en met het gegeven dat het een ouderenbond is waarbij veel leden aan de bovenkant van de leeftijdspiramide afvallen terwijl er aan de onderkant weinig nieuwe leden bijkomen.

PCOB Amsterdam koestert zijn huidige leden. En wil deze tot elke prijs behouden. Maar probeert ook er nieuwe leden bij te krijgen. En denkt hierbij vooral aan de groep “jongere ouderen”, de Amsterdammers tussen de 55 en 70 jaar.

Via deze website probeert het bestuur van de PCOB-afdeling Amsterdam Amsterdammers die ouder zijn dan zeg 55 jaar, die geïnteresseerd zijn in de Amsterdamse samenleving, die voorts belangstelling hebben voor het belang van de ouderen in deze samenleving, en die zich tenslotte kunnen verenigen met de protestants-christelijke uitgangspunten van de PCOB, te activeren.

Namen en adressen waartoe u zich kunt richten staan onderaan in de PDF nieuwsbrief.

De Keizersgrachtkerk, de vaste plek voor ledenbijeenkomsten van de PCOB Amsterdam
De Keizersgrachtkerk is de vaste plek voor de ledenvergaderingen van de PCOB Amsterdam. Deze kerk op Keizersgracht nummer 566 is gebouwd in 1888 in opdracht van de Dolerende Nederduitsche Gereformeerde Kerk, een stroming die zich, onder leiding van Abraham Kuyper, in 1886 van de Nederlandse Hervormde Kerk had afgescheiden.
De kerk is gebouwd door de (niet gereformeerde) architecten vader en zoon Salm. Voor de bouw van de kerk moest een dubbel herenhuis uit de laat-zeventiende eeuw worden gesloopt.
Dat over smaak over het aanzien van dit, in onze ogen toch mooie en voorname gebouw, kan worden getwist moge blijken uit een passage uit de befaamde Historische Gids van Amsterdam van A.E. d’Ailly, uitgave 1929: “Even voorbij dit gedenkwaardige huis is de in 1888 gebouwde Gereformeerde kerk, die met haar drukke nieuw-Romaansche architecteuur op deze gracht, met haar rustige gevels, wel wat erg uit de lijn valt”.
Dat moge zo zijn, maar voor de PCOB Amsterdam blijft de Keizersgrachtkerk  zijn Vaste Burcht!

keizersgrachtkerk

 

 

Belangenbehartiging

Voorlichting

Bezinning

Inspiratie